Acropolis có thể là:

Địa danhSửa đổi

Sinh họcSửa đổi