Ai vương

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Ai Vương)

Ai Vương (chữ Hán: 哀王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ hoặc phiên vương hay quận vươngthân vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

 1. Thương Ai Vương
 2. Cơ Tử Triều Tiên Ai Vương (có thụy hiệu khác là Mã HànKhang Vương)
 3. Chiến Quốc Chu Ai Vương
 4. Đông Chu Ngụy Ai Vương (truy tôn, cũng có thể chính là Ngụy Tương Vương hoặc là Ngụy Tương Ai Vương)
 5. Đông Chu Sở Ai Vương
 6. Tây Hán Nam Việt Ai Vương
 7. Tây Hán Tề Ai vương Lưu Tương
 8. Tây Hán Giao Đông Ai Vương
 9. Tây Hán Thành Dương Ai Vương
 10. Tây Hán Xương Ấp Ai Vương
 11. Tây Hán Lâm Giang Ai Vương
 12. Tây Hán Triệu Ai Vương
 13. Tây Hán Trung Sơn Ai Vương Lưu Xương
 14. Tây Hán Trung Sơn Ai Vương Lưu Cánh
 15. Tây Hán Hà Gian Ai Vương
 16. Tây Hán Thanh Hà Ai Vương
 17. Tây Hán Hằng Sơn Ai Vương
 18. Tây Hán Tứ Thủy Ai Vương
 19. Tây Hán Quảng Lăng Ai Vương
 20. Tây Hán Cao Mật Ai Vương
 21. Tây Hán Sơn Dương Ai Vương
 22. Tây Hán Tế Âm Ai Vương
 23. Tây Hán Trường Sa Ai Vương
 24. Tây Hán Nam Việt Ai Vương
 25. Đông Hán Lỗ Ai Vương
 26. Đông Hán Tề Ai Vương
 27. Đông Hán Thiên Thừa Ai Vương
 28. Đông Hán Lạc Thành Ai Vương
 29. Đông Hán Hạ Bi Ai Vương
 30. Đông Hán Tế Bắc Ai Vương
 31. Đông Hán Bắc Hải Ai Vương
 32. Đông Hán Bình Nguyên Ai Vương
 33. Thục Hán An Bình Ai Vương
 34. Tào Ngụy Quảng Bình Ai Vương
 35. Tào Ngụy An Bình Ai Vương
 36. Tào Ngụy Tiêu Ai Vương Tào Bính
 37. Tào Ngụy Đặng Ai Vương Tào Xung (truy tặng, thụy hiệu trước kia là Ai HầuAi Công)
 38. Tào Ngụy Tán Ai Vương Tào Hiệp (truy tặng, thuỵ hiệu trước kia là Kinh Thương Công)
 39. Tào Ngụy Nguyên Thành Ai Vương Tào Lễ
 40. Tây Tấn Thành Dương Ai Vương (truy phong)
 41. Tây Tấn Cao Dương Ai Vương Tư Mã Tập
 42. Tây Tấn Thủy Bình Ai Vương
 43. Tây Tấn Vũ Lăng Ai Vương
 44. Tây Tấn Đại Ai Vương
 45. Tây Tấn Nhữ Âm Ai Vương Tư Mã Mô
 46. Tây Tấn Bộc Dương Ai Vương
 47. Ngũ Hồ thập lục quốc Bắc Lương Ai Vương
 48. Đông Tấn Đông Hải Ai Vương Tư Mã Xung
 49. Đông Tấn Lang Nha Ai Vương Tư Mã An Quốc
 50. Tiền Tống Lâm Xuyên Ai Vương Lưu Diệp
 51. Lưu Tống Phiên Dương Ai Vương Lưu Hưu Nghiệp
 52. Lưu Tống Ba Lăng Ai Vương Lưu Hưu Nhược
 53. Lưu Tống Nam Hải Ai Vương Lưu Tử Sư
 54. Bắc Ngụy Quảng Dương Ai Vương
 55. Bắc Ngụy Lâm Lư Ai Vương
 56. Lương triều Tuyên Thành Ai Vương Tiêu Đại Khí (có thụy hiệu khác là Ai thái tử)
 57. Bắc Tề Đông Bình Cung Ai Vương hoặc Lang Nha Cung Ai Vương Cao Nghiễm (sau được Bắc Tề Hậu Chủ truy tôn Sở Cung Ai Đế)
 58. Đường triều Sở Ai Vương (truy tôn)
 59. Đường triều Hoài Ai Vương (có thụy hiệu khác là Tư Vương)
 60. Bột Hải Ai Vương (còn có thụy hiệu khác là Tương Vương, sau được truy tôn là Ai Đế hoặc Tương Đế)
 61. Tân La Cảnh Ai Vương
 62. Tân La Mẫn Ai Vương
 63. Minh triều Từ Ai Vương (sau bị giáng làm Phu Huệ Vương rồi lại cải phong làm Âu Ninh Ai Giản Vương)
 64. Minh triều Kế Ai Vương
 65. Minh triều Bân Ai Vương
 66. Minh triều Định Ai Vương
 67. Minh triều Nguyên Ai Vương (truy phong)
 68. Minh triều Ngô Ai Vương (có thụy hiệu khác là Điệu Vương)
 69. Việt Nam Hậu Lê triều Quận Ai Vương

Xem thêm sửa