Mở trình đơn chính

Alexander III (tiếng Anh) có nghĩa là: