Analog

trang định hướng Wikimedia

Analog có thể là:

Điện tử - Truyền thông - Máy tính sửa

Âm nhạc sửa

Tạp chí sửa