Anh thảo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Anh thảo trong tiếng Việt có thể được dùng để chỉ:

  • Tên gọi khoa học của một bộ là bộ Anh thảo (Primulales). Bộ này không được APG II công nhận.
  • Tên gọi khoa học của một họ là họ Anh thảo (Primulaceae). APG II chuyển họ này từ bộ Anh thảo sang bộ Thạch nam (Ericales).
  • Tên gọi của một số loài thực vật thân thảo trong các chi:
    • Primula thuộc họ Anh thảo (Primulaceae), bộ Thạch nam (Ericales). Các tên gọi: anh thảo, báo xuân, ngọc trâm hoa, liên linh hoa, tai gấu v.v. Trong Wikipedia, ưu tiên tên gọi anh thảo cho chi Anh thảo (Primula) này để bảo đảm cho tên gọi có liên quan khác như Primulales (bộ Anh thảo), họ Primulaceae (họ Anh thảo) không bị thay đổi.
    • Cyclamen. Chi này trước đây cũng thuộc về họ Primulaceae, nhưng nay đã được chuyển sang họ Xay (Myrsinaceae) cùng bộ. Các tên gọi: anh thảo, tiên khách lai, hoa tai thỏ, hải đường rau cải, viôlet Ba Tư. Trong Wikipedia dùng tên gọi tiên khách lai cho chi này.
  • Trong tên gọi của chi Oenothera thuộc họ Anh thảo chiều hay họ Liễu diệp thái (Onagraceae), bộ Đào kim nương (Myrtales). Các tên gọi: anh thảo chiều, nguyệt kiến thảo, đãi tiêu thảo.