Anna Amalia Bergendahl


Anna Amalia Bergendahl, sinh năm 1827, mất năm 1899, là một nhà văn, nhà xuất bản và nhà từ thiện người Hà Lan. Cô thành lập 'Ủy ban Phụ nữ vì sự tiến bộ của Tuyên ngôn Tin lành và Afschaffing der Slavernij' vào năm 1856, một hiệp hội phụ nữ về việc xóa bỏ chế độ nô lệHà LanSuriname.

Tham khảoSửa đổi