Association for Computing Machinery

ACM (Association for Computing Machinery) là một hiệp hội quốc tế thành lập năm 1947 về nghiên cứu, giáo dục ngành Khoa học máy tínhTin học với hơn 100.000 hội viên, tính đến năm 2011.

Thư viện số sửa

ACM có một thư viện số với khối lượng đáng kể các tạp chí, tập san của các tổ chức, kỷ yếu hội nghị.

Dịch vụ sửa

ACM cung cấp một cách phân loại các ngành, chuyên ngành liên quan đến tính toán với khoảng 10 chuyên ngành rộng và hàng trăm chuyên ngành hẹp.

Chú thích sửa

Liên kết ngoài sửa