Zeolite, ZSM-5 được sử dụng rộng rãi như là chất xúc tác axit rắn.

Axit rắn là axit không hòa tan trong môi trường phản ứng. Chúng thường được sử dụng trong các chất xúc tác không đồng nhất.

Ví dụSửa đổi

Ví dụ bao gồm các oxit, có chức năng như axit Lewis bao gồm silic-nhôm (zeolit, nhôm oxit, phosphate silic-nhôm), và zirconi sunfat. Nhiều oxit của kim loại chuyển tiếp có tính axit, bao gồm các oxit titan, zirconi và niobia.[1] Những axit trên được sử dụng trong cracking dầu mỏ. Nhiều axit Brønsted rắn cũng được sử dụng trong công nghiệp, bao gồm cả polystyrene sulfon hóa, axit phosphoric rắn, axit niobic, và dị polyoxometallate.[2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Boysen, Dane A.; Uda, Tetsuya; Chisholm, Calum R. I.; Haile, Sossina M. (ngày 2 tháng 1 năm 2004). “High-Performance Solid Acid Fuel Cells Through Humidity Stabilization”. Science (bằng tiếng Anh) 303 (5654): 68–70. ISSN 0036-8075. PMID 14631049. doi:10.1126/science.1090920. 
  2. ^ Busca, Guido "Acid Catalysts in Industrial Hydrocarbon Chemistry" Chemical Reviews 2007, volume 107, 5366-5410. doi:10.1021/cr068042e