Bàn Sơn (盘山县) là một huyện thuộc địa cấp thị Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bàn Sơn có diện tích 2145 km², dân số 280.000 người. Mã số bưu chính của Bàn Sơn là 124000. Bàn Sơn được chia thành 9 trấn, 5 hương.

  • Trấn: Thái Bình, Hồ Gia, Cao Thăng, Cổ Thành Tử, Sa Lĩnh, Bá Tường Tử, Dương Khuyên Tử, Đông Quách, Thạch Tân.
  • Hương: Lục Gia, Điềm Thủy, Đại Hoang, Trần Gia, Ngô Gia.

Tham khảo sửa