Bình Long là một huyện cũ của tỉnh Bình Phước, tồn tại từ năm 1977 đến năm 2009.

Vị trí địa lýSửa đổi

Diện tích và dân sốSửa đổi

Diện tích: 756,12 km².

Dân số: 129.453 người (tháng 2 năm 2003)

Lịch sửSửa đổi

Huyện Bình Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 huyện Lộc Ninh, Chơn ThànhHớn Quản theo Quyết định số 55-CP ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ. Lúc ấy huyện Bình Long thuộc tỉnh Sông Bé.

Khi hợp nhất, huyện Bình Long có 26 xã: An Khương, An Lộc, Chơn Thành, Đồng Nơ, Lộc Hiệp, Lộc Hưng, Lộc Khánh, Lộc Quang, Lộc Tấn, Lộc Thái, Lộc Thành, Lợi Hưng, Minh Đức, Minh Hòa, Minh Hưng, Minh Lập, Minh Long, Minh Thành, Minh Thạnh, Nha Bích, Phước An, Tân Khai, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Lương, Trừ Văn Thố.

Ngày 9 tháng 2 năm 1978 tách 7 xã: Lộc Hiệp, Lộc Thành, Lộc Hưng, Lộc Quang, Lộc Khánh, Lộc Tấn, Lộc Thắng để lập huyện Lộc Ninh. Huyện còn lại 19 xã: An Khương, An Lộc, Chơn Thành, Đồng Nơ, Lợi Hưng, Minh Đức, Minh Hòa, Minh Hưng, Minh Lập, Minh Long, Minh Thành, Minh Thạnh, Nha Bích, Phước An, Tân Khai, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Lương, Trừ Văn Thố.

Ngày 25 tháng 4 năm 1979, thành lập xã Minh Tân ở vùng kinh tế mới.

Ngày 10 tháng 9 năm 1981, chia xã Phước An thành hai xã lấy tên là xã Phước An và xã Tân Quan.

Ngày 1 tháng 8 năm 1994, chuyển xã An Lộc thành thị trấn An Lộc và chuyển xã Chơn Thành thành thị trấn Chơn Thành.

Cuối năm 1995, huyện Bình Long có 2 thị trấn: An Lộc, Chơn Thành và 19 xã: An Khương, Đồng Nơ, Lợi Hưng, Minh Đức, Minh Hòa, Minh Hưng, Minh Lập, Minh Long, Minh Tân, Minh Thành, Minh Thạnh, Nha Bích, Phước An, Tân Khai, Tân Quan, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Lương, Trừ Văn Thố.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, huyện Bình Long thuộc tỉnh Bình Phước mới được tái lập; cùng năm này, chuyển 4 xã: Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh, Trừ Văn Thố về huyện Bến Cát của tỉnh Bình Dương quản lý (nay 3 xã Minh Hòa, Minh Tân, Minh Thạnh thuộc huyện Dầu Tiếng và xã Trừ Văn Thố thuộc huyện Bàu Bàng).

Ngày 26 tháng 12 năm 1997, thành lập xã An Phú trên cơ sở 5.016 ha diện tích tự nhiên và 503 nhân khẩu của xã Thanh Lương; 2.230 ha diện tích tự nhiên và 5.964 nhân khẩu của thị trấn An Lộc; thành lập xã Thanh Phú thuộc huyện Bình Long trên cơ sở 1.689 ha diện tích tự nhiên và 6.043 nhân khẩu của xã Thanh Lương; 1.272 ha diện tích tự nhiên và 4.371 nhân khẩu của thị trấn An Lộc.

Ngày 18 tháng 3 năm 1998, chia xã Lợi Hưng thành hai xã: Tân Hưng và Tân Lợi.

Ngày 5 tháng 4 năm 2002, thành lập xã Minh Thắng trên cơ sở 3.600,4 ha diện tích tự nhiên và 3.634 nhân khẩu của xã Nha Bích.

Ngày 20 tháng 2 năm 2003, tách thị trấn Chơn Thành và 7 xã: Minh Long, Minh Thành, Tân Quan, Nha Bích, Minh Lập, Minh Thắng, Minh Hưng để tái lập huyện Chơn Thành. Huyện còn lại 1 thị trấn An Lộc và 12 xã: An Khương, An Phú, Đồng Nơ, Minh Đức, Phước An, Tân Hưng, Tân Khai, Tân Lợi, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Lương, Thanh Phú. Như vậy, huyện Bình Long lúc này có địa giới trùng với huyện Hớn Quản cũ.

Ngày 16 tháng 5 năm 2005, thành lập xã Tân Hiệp trên cơ sở 7.052 ha diện tích tự nhiên và 6.908 nhân khẩu của xã Đồng Nơ.

Ngày 28 tháng 3 năm 2007, thành lập xã Minh Tâm trên cơ sở điều chỉnh 7.369 ha diện tích tự nhiên và 5.132 nhân khẩu của xã Minh Đức.

Từ đó, huyện Bình Long có thị trấn An Lộc và 14 xã: An Khương, An Phú, Đồng Nơ, Minh Đức, Minh Tâm, Phước An, Tân Hiệp, Tân Hưng, Tân Khai, Tân Lợi, Thanh An, Thanh Bình, Thanh Lương, Thạnh Phú.

Ngày 11 tháng 8 năm 2009, huyện Bình Long giải thể để thành lập thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản.

Tham khảoSửa đổi