Bóng ma trong nhà hát (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bóng ma trong nhà hát có thể là:

Văn học: Cuốn tiểu thuyết của Gaston Leroux

Nhạc kịch:

Điện ảnh: