Bóng nước

trang định hướng Wikimedia

Bóng nước có thể là