Băng đĩa

trang định hướng Wikimedia

Thuật ngữ băng đĩa ở Việt Nam có thể chỉ đến:

Cách dùng khác sửa

Xem thêm sửa