Băng hà

trang định hướng Wikimedia

Băng hà có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: