Bạch Thắng

trang định hướng Wikimedia

Bạch Thắng có thể là một trong những nhân vật sau: