Bạch thoại (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Bạch thoại có thể đề cập đến các dạng văn viết tiếng Trung sau:

Xem thêm