Bản mẫu:Âm thanh bộ trống thông dụng

Âm thanh mẫu của bộ trống thông dụng
Thành phần Nội dung Âm thanh
(Tập tin Vorbis)
Snare
(Trống con)
Unmuffled snare drum
(Trống con không rè)
53 KB
Muffled snare drum
(Trống con có rè)
37 KB
Rim click on a snare
(Gõ vành trống con)
46 KB
Bass drum
(Trống cái)
Muffled bass drum (Trống cái có rè) 54 KB
Toms
(Tum)
8-inch rack tom
(Tum bổng)
59 KB
12-inch rack tom
(Tum trung)
41 KB
Floor tom
(Tum trầm)
39 KB
Hi-hat
(Xập xỏa)
Closed hi-hat
(Xập xỏa đóng)
41 KB
Open hi-hat
(Xập xỏa mở)
58 KB
Hi-hat being opened and closed by its foot pedal
(Dậm Xập xỏa)
48 KB
Crash
(Chũm chọe xèng)
Crash cymbal
(Xèng chũm chọe)
52 KB
Ride
(Chũm chọe nảy)
Hit normally
(Gõ bình thường)
61 KB
Hit on the bell of the cymbal
(Gõ trên chuông chũm chọe)
71 KB
Hit on the rim
(Gõ trên chóp chũm chọe)
67 KB
Beat
(Điểm phách)
A typical rock beat on hi-hat
(Một kiểu điểm phách cuộn trên xập xỏa)
95 KB
Typical rock beat on ride cymbal
(Kiểu điểm phách cuộn trên chũm chọe nảy)
89 KB
Xem thêm thể loạiDrums thuộc Wikipedia Commons