Bản mẫu:Đã biểu quyết giữ

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tiêu bản này được nhúng vào trang thảo luận của các bài đã từng bị biểu quyết xóa nhưng cộng đồng quyết định giữ lại.

Cách sử dụngSửa đổi

Tiêu bản chỉ có một tham số duy nhất để tạo liên kết chính xác tới trang biểu quyết của bài.

Ví dụ: {{Đã biểu quyết giữ|Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2009/08#Tăng Tuyết Minh}}
Kết quả:


Xem thêmSửa đổi