Tài liệu bản mẫu

Sử dụng

Bản mẫu này chỉ nên dùng khi thành viên "đã thật sự" qua đời, bằng cách dùng sử dụng {{Đã mất}}