Bản mẫu:Đóng góp (trả thù lao) được liên kết

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

 • Sử dụng bản mẫu này trong vấn đề liên quan đến người dùng được trả thù lao để đóng góp vào Wikipedia.
 • Bản mẫu này chỉ nên được dùng trong trang thảo luận bài viết hay trang nháp.
 • Bản mẫu sẽ thêm trang vào Thể loại:Trang thảo luận của bài viết là đối tượng của đóng góp có thù lao.
 • Biên tập viên được trả thù lao bị bắt buộc theo Điều khoản Sử dụng của Wikimedia Foundation phải công bố người chủ của họ, khách hàng, và các mối liên quan đối với bất cứ khoản đóng góp nào được trả thù lao. Từ người chủ là cá nhân hay tổ chức đã trả thù lao cho sửa đổi đó, chẳng hạn như một công ty quảng cáo. Từ khách hàng là đối tượng của những sửa đổi đó về mặt danh nghĩa; thường thì đó chính là chủ thể của bài viết. Khi người chủ và khách hàng là một, chỉ cần nêu ra người chủ.
 • Bạn cần đặt bản mẫu này ngay đầu trang thảo luận của bài viết theo mẫu sau:
 • {{Đóng góp (trả thù lao) được liên kết|User1=Chèn tên biên tập viên|U1-employer=Chèn tên người chủ|U1-client=Chèn tên khách hàng|U1-otherlinks=Chèn liên kết có liên quan, chẳng hạn như các bên liên kết, những công bố, bản thảo bài viết có liên quan được viết bởi biên tập viên được trả thù lao, hoặc so sánh phiên bản thể hiện lúc những đóng góp có thù lao được thêm vào bài viết.}}.

Thông sốSửa đổi

Userx
Tên người dùng của biên tập viên, thông số này là bắt buộc. Bản mẫu này được thiết kế để liệt kê tối đa 10 biên tập viên bằng tham số "Userx", với x là số đánh dấu từ 1 đến 10.
Ux-employer
Tên người chủ là bắt buộc. Người chủ là cá nhân hay tổ chức đã trả thù lao cho các khoản đóng góp. Ví dụ: Smith Public Relations Ltd ("người chủ") trả thù lao một người dùng để thực hiện những sửa đổi theo ý muốn của Acme Pharmaceuticals ("khách hàng"). Nếu tên người chủ không được điền, bản mẫu sẽ tự thêm trang vào Thể loại:Đóng góp được trả thù lao không liệt kê người chủ.
Ux-client
Tên khách hàng là bắt buộc. Khách hàng cá nhân hoặc tổ chức là đối tượng của những sửa đổi đó về mặt danh nghĩa. Người chủ và khách hàng có thể là một. Tương tự ví dụ trên: người dùng được Acme Pharmaceuticals trả thù lao để thực hiện những sửa đổi theo ý muốn của Acme Pharmaceuticals, vậy Acme Pharmaceuticals vừa "người chủ" vừa là "khách hàng".
Ux-EH
Điền "yes" nếu người dùng được trả thù lao đã sửa đổi bài viết này.
Ux-banned và Ux-otherlinks
Mẫu này hỗ trợ tự động đánh dấu người dùng đã bị cấm chỉ ("UX-banned"). Bạn cũng có thể thêm ghi chú qua Ux-otherlinks để lưu ý việc này hoặc bao gồm những khai báo khác.

Ví dụSửa đổi

{{Đóng góp (trả thù lao) được liên kết
| User1 = WikiWriter2458 | U1-employer = ACME  | U1-client =   | U1-EH = yes | U1-banned =   | U1-otherlinks = 
| User2 = John Smith   | U2-employer = PR Firm | U2-client = ACME | U2-EH = no | U2-banned =   | U2-otherlinks = [[Special:Diff/3949534|Declaration]]
| User3 = Jane Doe    | U3-employer =     | U3-client = ACME | U3-EH = yes | U3-banned =   | U3-otherlinks = 
| User4 = xx       | U4-employer = ACME  | U4-client = ACME | U4-EH = yes | U4-banned =   | U4-otherlinks = 
| User5 = yy       | U5-employer =     | U5-client =   | U5-EH = yes | U5-banned =   | U5-otherlinks = 
| User6 = zz       | U6-employer =     | U6-client =   | U6-EH = yes | U6-banned =   | U6-otherlinks = 
| User7 = aa       | U7-employer =     | U7-client =   | U7-EH = yes | U7-banned =   | U7-otherlinks = 
| User8 = bb       | U8-employer =     | U8-client =   | U8-EH = yes | U8-banned =   | U8-otherlinks = 
| User9 = cc       | U9-employer =     | U9-client =   | U9-EH = yes | U9-banned =   | U9-otherlinks = 
| User10 = Ted Matthews  | U10-employer = ACME  | U10-client =   | U10-EH = no | U10-banned = yes | U10-otherlinks = 
}}