Thông tin sửa

Các trang chỗ thử Bản mẫu là trang bạn có thể thử thoải mái cách soạn bản mẫu trong Wikipedia. Còn nếu muốn tập soạn bài viết thì nên ghé qua Wikipedia:Chỗ thử hoặc trang con thành viên của bạn. Nội dung trong những trang này sẽ được xóa định kỳ. Vài chi tiết về hệ thống bản mẫu ở đây:

  • Có thể định thông số trong bản mẫu. Mỗi lần cần giá trị của thông số, dùng cú pháp {{{thông số}}}, trong đó thông số là tên thông số. Khi nhúng bản mẫu vào trang khác, bạn dùng cú pháp {{Đầu bản mẫu thử/doc|thông số=giá trị}}. Có thể định hơn một thông số như vậy: {{Đầu bản mẫu thử/doc|aaa=giá trị|bbb=Giá Trị|xyz=GIÁ TRỊ}}.
  • Một cách đơn giản hơn tự động đếm các thông số, để cho bạn không cần đặt tên cho nó. Trong bản mẫu, dùng cú pháp {{{1}}} cho thông số không tên đầu tiên, {{{2}}} cho thông không tên thứ hai, v.v. Khi nhúng bản mẫu vào trang khác, bạn sẽ dùng {{Đầu bản mẫu thử/doc|giá trị một|giá trị hai|v.v.}}.

Xem Wikipedia:Bản mẫu để có thêm thông tin về cách tạo ra bản mẫu.

Cách sử dụng sửa

Đây là phần đầu cho mỗi bản mẫu thử, từ chính và X1 đến X20.

Xem thêm sửa