Bản mẫu:Đề mục mới

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Tài liệu sửa

Đây là tiêu bản dùng để tạo ra một liên kết viết đề mục mới, mà khi nhấn vào, ngoài việc mở đề mục mới, nó sẽ tạo sẵn một số nội dung tại phần giới thiệu, tiêu đề, hay nội dung,...

Cách sử dụng sửa


{{Đề mục mới|Tab= |Trang= |Tải sẵn= |Tiêu đề= |Giới thiệu= |Ngôn ngữ= |Nội dung= }}

Chi tiết về thông số sửa

Tab
hoặc Không
Dùng để quyết định xem có đặt thêm một tab tạo đề mục ở đầu trang sử dụng tiêu bản hay không (giống như tab tại trang thảo luận)
Trang
tùy chọn
Tên trang nơi sẽ tạo đề mục mới tại đó. Giá trị mặc định: tên trang đang sử dụng tiêu bản.
Tải sẵn
tùy chọn
Tên của trang có chứa những nội dung sẽ được tải sẵn vào khung sửa đổi khi người dùng nhấn vào liên kết.
Tiêu đề
tùy chọn
Tiêu đề sẽ được tải sẵn vào khung tiêu đề/chủ đề khi người dùng nhấn vào liên kết/
Giới thiệu
tùy chọn
Tên của trang có chứa những nội dung sẽ được tải sẵn tại phần giới thiệu trang, phía trên khung sửa đổi.
Ngôn ngữ
tùy chọn
Mã ISO 2 ký tự, dùng để xác định ngôn ngữ giao diện khi tạo đề mục mới.
Nội dung
bắt buộc
Tên của liên kết, đồng thời là những gì người dùng sẽ thấy khi rà chuột lên liên kết tạo trang mới.

Ví dụ sửa

{{Đề mục mới|Trang=Wikipedia:Bàn giúp đỡ|Giới thiệu=Wikipedia:Bàn giúp đỡ/editintro|Tải sẵn=Wikipedia:Bàn giúp đỡ/Note|Nội dung=NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐẶT CÂU HỎI VỀ CÁC THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN WIKIPEDIA}}

cho ra

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐẶT CÂU HỎI VỀ CÁC THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN WIKIPEDIA

với nội dung url sẽ là

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:B%C3%A0n_gi%C3%BAp_%C4%91%E1%BB%A1&action=edit&section=new&preload=Wikipedia%3AB%C3%A0n+gi%C3%BAp+%C4%91%E1%BB%A1%2FNote&editintro=Wikipedia%3AB%C3%A0n+gi%C3%BAp+%C4%91%E1%BB%A1%2Feditintro


Lịch sử sửa

Trang gốc và lịch sử xem tại đây.

Trang tiếng Anh và lịch sử xem tại đây.