Bản mẫu:Đổi hướng-phân biệt/doc

Hatnote này thường được sử dụng khi tiêu đề của một bài viết có một sự mơ hồ mà không nhất thiết phải theo nghĩa đen, nhưng có khả năng sẽ xảy ra với đủ người đọc để đảm bảo một hatnote. Vui lòng tránh sử dụng không cần thiết.