Bản mẫu:Độ quan trọng

 ??? 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]


This template is used to show WP1.0 assessment ratings on WikiProject banners and other places.

Cách sử dụngSửa đổi

 • {{độ quan trọng|grade}}
  Where grade is the classification of the article.
 • {{độ quan trọng|grade|category=category}}
  Define an alternative category link.
 • {{độ quan trọng|grade|impn=priority}}
  Allows the template to be used with the priority scale.
 • {{độ quan trọng|grade|header=yes}}
  By default the {{độ quan trọng}} template generates a table cell using the <td>...</td> element. If the template is used in the header row of a sortable table, use |header=yes so that the cell is constructed using the <th>...</th> element. If used elsewhere than a header row, omit this parameter.

Các ví dụSửa đổi

Documentation coming soon

Xem thêmSửa đổi

Các loại chất lượng tiêu chuẩn
 FA   FL   FM   A 
{{chất lượng|FA}} {{chất lượng|FL}} {{chất lượng|FM}} {{chất lượng|A}}
 GA   B   C   Start 
{{chất lượng|GA}} {{chất lượng|B}} {{chất lượng|C}} {{chất lượng|Start}}
 Stub   List   NA   ??? 
{{chất lượng|Stub}} {{chất lượng|List}} {{chất lượng|NA}} {{chất lượng|Unassessed}}
Các loại chất lượng không tiêu chuẩn
 Current   Future   SIA   Deferred 
{{chất lượng|Current}} {{chất lượng|Future}} {{chất lượng|SIA}} {{chất lượng|Deferred}}
 AL   BL   CL   SL 
{{chất lượng|AL}} {{chất lượng|BL}} {{chất lượng|CL}} {{chất lượng|SL}}
 Book   Category   Disambig   Draft 
{{chất lượng|Book}} {{chất lượng|Category}} {{chất lượng|Disambig}} {{chất lượng|Draft}}
 File   Merge   Needed   Portal 
{{chất lượng|File}} {{chất lượng|Merge}} {{chất lượng|Needed}} {{chất lượng|Portal}}
 Project   Redirect   Template   User 
{{chất lượng|Project}} {{chất lượng|Redirect}} {{chất lượng|Template}} {{chất lượng|User}}
Các loại quan trọng
 Đặc biệt   Cao   Trung bình   Thấp 
{{độ quan trọng|Đặc biệt}} {{độ quan trọng|Cao}} {{độ quan trọng|Trung bình}} {{độ quan trọng|Thấp}}
 Dưới   NA   ??? 
{{độ quan trọng|Dưới}} {{độ quan trọng|NA}} {{độ quan trọng|Chưa xếp}}
Chất lượng
Độ quan trọng
Hỗn hợp
Các loại khác
Công cụ để thêm nhiều bản mẫu vào các trang đánh giá chất lượng