Bản mẫu:Đang sửa đổi

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mục đích

Để tránh sửa đổi mâu thuẫn khi soạn bài, bạn có thể sử dụng bản mẫu này để hiển thị thông báo có người đang tích cực sửa đổi phần lớn trang này vào trang. Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Trang đang được sửa đổi phần lớn một cách liên tục.

Bản mẫu này chỉ nên dùng theo từng phiên làm việc, nghĩa là mọi người trước khi rời Wikipedia xin nhớ cất đi để người khác còn sửa được, hôm sau cần dùng lại treo lên. Nếu thông tin trong trang chưa hoàn chỉnh, và bạn còn cần trở lại tiếp tục sửa đổi, hãy dùng bản mẫu {{Đang viết}}.

Cách sử dụng

Bản mẫu này có hai bộ tham số, tùy chọn.

{{Đang sửa đổi}}
{{Inuse}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~}}
{{Inuse|10 phút|name=~~~}}
{{Đang sửa đổi|10 phút|tên=~~~|lúc=~~~~~}}
{{Inuse|10 phút|name=~~~|time=~~~~~}}

Xem thêm