Bản mẫu:16TeamBracket-Compact-Tennis7-with 3rd

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    Hạng ba
   
     
     
 
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụngSửa đổi

Template description: This template generates a generic 16-team tournament bracket. It is designed to minimize the use of vertical space.

Mã hộp thông tin

{{16TeamBracket-Compact-Tennis7-with 3rd
| RD1=
| RD2=
| RD3=
| RD4=
| Consol=

| team-width=
| score-width=

| RD1-seed01=
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=
| RD1-score01-2=
| RD1-score01-3=
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-score01-6=
| RD1-score01-7=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-score02-6=
| RD1-score02-7=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-score03-6=
| RD1-score03-7=
| RD1-seed04=
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-score04-6=
| RD1-score04-7=

| RD1-seed05=
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=
| RD1-score05-2=
| RD1-score05-3=
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-score05-6=
| RD1-score05-7=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=
| RD1-score06-2=
| RD1-score06-3=
| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-score06-6=
| RD1-score06-7=

| RD1-seed07=
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-score07-6=
| RD1-score07-7=
| RD1-seed08=
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=
| RD1-score08-6=
| RD1-score08-7=

| RD1-seed09=
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=
| RD1-score09-2=
| RD1-score09-3=
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-score09-6=
| RD1-score09-7=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=
| RD1-score10-2=
| RD1-score10-3=
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=
| RD1-score10-6=
| RD1-score10-7=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=
| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-score11-6=
| RD1-score11-7=
| RD1-seed12=
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=
| RD1-score12-2=
| RD1-score12-3=
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=
| RD1-score12-6=
| RD1-score12-7=

| RD1-seed13=
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=
| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-score13-6=
| RD1-score13-7=
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=
| RD1-score14-2=
| RD1-score14-3=
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=
| RD1-score14-6=
| RD1-score14-7=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-score15-6=
| RD1-score15-7=
| RD1-seed16=
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=
| RD1-score16-6=
| RD1-score16-7=

| RD2-seed01=
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=
| RD2-score01-2=
| RD2-score01-3=
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-score01-6=
| RD2-score01-7=
| RD2-seed02=
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=
| RD2-score02-2=
| RD2-score02-3=
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=
| RD2-score02-6=
| RD2-score02-7=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-score03-6=
| RD2-score03-7=
| RD2-seed04=
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=
| RD2-score04-6=
| RD2-score04-7=

| RD2-seed05=
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-score05-6=
| RD2-score05-7=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=
| RD2-score06-6=
| RD2-score06-7=

| RD2-seed07=
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-score07-4=
| RD2-score07-5=
| RD2-score07-6=
| RD2-score07-7=
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=
| RD2-score08-4=
| RD2-score08-5=
| RD2-score08-6=
| RD2-score08-7=

| RD3-seed01=
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-score01-6=
| RD3-score01-7=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
| RD3-score02-6=
| RD3-score02-7=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-score03-6=
| RD3-score03-7=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=
| RD3-score04-4=
| RD3-score04-5=
| RD3-score04-6=
| RD3-score04-7=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-score01-6=
| RD4-score01-7=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
| RD4-score02-4=
| RD4-score02-5=
| RD4-score02-6=
| RD4-score02-7=

| RD4-seed03=
| RD4-team03=
| RD4-score03-1=
| RD4-score03-2=
| RD4-score03-3=
| RD4-score03-4=
| RD4-score03-5=
| RD4-score03-6=
| RD4-score03-7=
| RD4-seed04=
| RD4-team04=
| RD4-score04-1=
| RD4-score04-2=
| RD4-score04-3=
| RD4-score04-4=
| RD4-score04-5=
| RD4-score04-6=
| RD4-score04-7=
}}

Các tham số bản mẫu

  • RD1, RD2, RD3, RD4 — [OPTIONAL] The names of each respective round. Defaults to "Vòng 1", "Tứ kết", "Bán kết", and "Chung kết", respectively.
  • score-width — The total width of all five sets for each match

Xem thêmSửa đổi