Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này dùng để đặt trên đầu bài viết đang được biểu quyết xóa theo Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.

Cách sử dụng

Thông thường

Bản thân bản mẫu này không cần tham số nào cả khi sử dụng, chỉ việc chèn mã {{thế:afd}} vào trang.

Sử dụng khác

Ngoài ra bạn có thể dùng tham số |1=<Tên trang con (tên bài + (lần...) biểu quyết xóa> trong trường hợp cần sử dụng liên kết đến biểu quyết xóa khác thay vì dùng liên kết mặc định (là Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/<tên bài>), thường được sử dụng khi bài viết được tái biểu quyết xóa lần 2,3.... theo mã dưới đây:

{{thế:afd|Nạn đói ở Hoa Kỳ 1932-1933}}

Xem thêm