Cách quản lý tùy chọn đóng mở nhóm/đoạn của bản mẫu này
 • Bản mẫu này bao gồm các nhóm/đoạn đóng mở được. Khi bản mẫu được hiển thị lần đầu, một trong các nhóm/đoạn này có thể được đặt là hiện ("mở") còn các nhóm/đoạn khác vẫn sẽ bị ẩn ("đóng") ngoại trừ thanh tiêu đề. Để làm được điều này, hãy thêm tham số |name trong đó name là một trong các từ sau để xác định các nhóm/đoạn (không bao gồm các dấu nháy):
  • nguồn gốc
  • thánh địa
  • thần linh
  • khái niệm
  • tập tục
  • trường phái triết học
  • triết gia
  • văn liệu
  • chủ đề khác
  • all
 • Ví dụ: {{Ancient Greek religion/doc |texts}}

Dữ liệu bản mẫu sửa

Không có miêu tả.

Tham số bản mẫu

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số