Bản mẫu:Sơ khai Angola

(đổi hướng từ Bản mẫu:Angola-stub)