Bản mẫu:Sơ khai Angola

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Angola-stub)