Bản mẫu:Manga và anime

(Đổi hướng từ Bản mẫu:Anime and manga)
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này bao gồm các danh sách có thể đóng mở.

  • Để tất cả danh sách đều được mở sẵn khi nó hiển thị, sử dụng:
  •  {{Manga và anime |expanded=all}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Manga và anime |all}}  (tức là không có "expanded=").
  • Để có một danh sách cụ thể hiển thị trong khi những danh sách còn lại vẫn ẩn, sử dụng:
  •  {{Manga và anime |expanded=tên danh sách}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Manga và anime |tên danh sách}}
  • …trong đó tên danh sách là một trong những đề mục sau đây (không bao gồm dấu ngoặc kép):
  • manga, anime, group, genre, biography, fandom, general
  • Ví dụ như {{Manga và anime |expanded=anime}} hoặc, nếu được kích hoạt, {{Manga và anime |anime}}