Bản mẫu:Bàn thắng vàng

Ghi bàn thắng vàng {{{1}}}'

Sử dụng

sửa

{{bàn thắng vàng|phút|chú thích}}

phút
thời gian ghi bàn thắng vàng.
chú thích
"l.n." hoặc "o.g." (tự ghi vào lưới nhà), "phạt đền" hoặc "pen" hay các ghi chú khác về bàn thắng vàng.

Ví dụ

sửa
  • {{bàn thắng vàng}} → Ghi bàn thắng vàng
  • {{bàn thắng vàng|67}} → Ghi bàn thắng vàng sau 67 phút 67'
  • {{bàn thắng vàng|44|lưới nhà}} → Ghi bàn thắng vàng sau 44 phút 44'  (lưới nhà)
  • {{bàn thắng vàng|90+2|phạt đền}} → Ghi bàn thắng vàng sau 90+2 phút 90+2'  (phạt đền)

Xem thêm

sửa
{{bàn thắng}}
Thẻ vàng {{thẻ vàng}} Thẻ đỏ {{thẻ đỏ}} Thẻ vàng Thẻ đỏ {{thẻ đỏ|1}} Thẻ vàng Thẻ vàng-đỏ (thẻ đỏ gián tiếp) {{thẻ đỏ|2}}
Vào sân {{thay người vào}} Thay ra {{thay người ra}}
Phạt đền thành công {{phạt đền}} Phạt đền hỏng {{phạt đền hỏng}}
Ghi bàn thắng vàng {{bàn thắng vàng}} Ghi bàn thắng bạc {{bàn thắng bạc}}

Thể loại theo dõi

sửa

Thể loại:Bản mẫu bóng đá cần bảo trì (17): cho bản mẫu sử dụng dấu nháy đơn ở cuối giá trị phút (xóa dấu nháy đơn để sửa lỗi)