Bản mẫu:Bản mẫu lỗi thời/doc

Bản mẫu thông báo bản mẫu đã lỗi thời, được thay thế bằng bản mẫu khác. Bản mẫu thêm trang vào Thể loại:Bản mẫu lỗi thời.

Cách sử dụngSửa đổi

Bản mẫu có ba tham số tùy chọn:

  • Tham số không được đặt tên thứ 1, phải là tên bản mẫu (có thể để trống).
  • Tham số không được đặt tên thứ 2, phải là tên bản mẫu (không được để trống).
  • Tham số note, cho phép bạn thêm ghi chú liên quan đến bản mẫu.

Ví dụSửa đổi

Thông thường

{{Bản mẫu lỗi thời|Old|New|date=Tháng 1 2023}}

Khác

Bản mẫu có thể hiển thị các tham số như sau:

{{Bản mẫu lỗi thời|Old|New|parameter}}

{{Bản mẫu lỗi thời|Old|New|<nowiki>parameter=foo</nowiki>}}

Bản mẫu cũng có thể hiển thị ghi chú:

{{Bản mẫu lỗi thời|Old|New|note=Further details can be inserted here}}