Bản mẫu:Bản mẫu lỗi thời 2


Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đặt ở các bản mẫu đã lỗi thời, đã được thay thế. Nhớ để trong thẻ <noinclude> hay để trong trang tài liệu. Bản mẫu này là phiên bản đơn giản của Bản mẫu:Bản mẫu lỗi thời, bất kỳ bản mẫu nào nhúng bản mẫu này đều đưa trang vào thể loại tương tự nêu trong Bản mẫu:Bản mẫu lỗi thời.

Cách sử dụng sửa

{{Bản mẫu lỗi thời 2|1=}}

Trong đó:

Thông số Chức năng Cần thiết
1 Bản mẫu mới, nhở bỏ phần Bản mẫu:

Ví dụ sửa

{{Bản mẫu lỗi thời 2|!-}}