Bản mẫu:Bảng Unicode Meetei Mayek

Bảng Unicode Meetei Mayek
Official Unicode Consortium code chart: Meetei Mayek Version 13.0
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+ABCx
U+ABDx
U+ABEx
U+ABFx
Meetei Mayek mở rộng (Official Unicode Consortium code chart: Meetei Mayek Extensions)
U+AAEx
U+AAFx   ꫶