Bản mẫu:Bảng tóm tắt sân bay


Tiêu bản này được sử dụng với {{Airport frame}}, {{Airport image}}, {{Runway title}}, {{Runway}}, và {{Airport end frame}}.

Nếu có thể, xin sử dụng {{Tóm tắt về sân bay}} thay vì các tiêu bản này.