Bản mẫu:Bảo quản viên thực hiện lệnh cấm khó

Bảo quản viên này có thể và sẽ thực hiện các lệnh cấm khó nếu cần, đặc biệt khi đối tượng không có thiện ý.