Bản mẫu:Bộ luật Hoa Kỳ

[[Tiêu mục {{{1}}} của Bộ luật Hoa Kỳ|{{{1}}} U.S.C.]] § {{{2}}}{{{3}}}