Bản mẫu:BDTKBDVTNDS

Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này đưa bài viết vào Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật đã sửa để sau này các thành viên khác có thể cập nhật, đưa bài quay trở lại. Chỉ dùng bản mẫu này sau khi bài viết đã chuyển vào nháp ít nhất 3 ngày mà không bị xóa và đã đánh giá lại các chỉnh sửa cải thiện chất lượng dịch thuật bài viết. Xem {{Chờ xóa (dịch máy)}} để biết thêm cách sử dụng.

Xem thêm

Các bản mẫu thuộc Hội đồng đánh giá dịch thuật
Bài viết Cảnh cáo dịch thuật
{{Chờ xóa (dịch máy)}} {{Dịch thô I}}
{{BDTKBDVTN}} {{Dịch thô II}}
{{BDTKBDVTNDS}} {{Dịch thô III}}