{{{1}}}

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Văn bản sau có {{blue|màu xanh}}.

Văn bản sau có màu xanh.