Bản mẫu:Có thể xóa-ct/doc

Để đánh dấu vào các chú thích của hình tại bài viết.

Để thêm chú ý này, hãy gõ vào tiêu bản sau {{Có thể xóa-ct/doc|thứ Ba, 19 tháng 1 2021}}.