Bản mẫu:Cần định rõ

[cần định rõ]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này có thể được sử dụng để gắn thẻ các câu mà dường như có nguồn gốc nhưng thiếu tính cụ thể đầy đủ về chính xác những gì được rút ra từ nguồn. Tình huống này thường phát sinh nhiều nhất khi các nguồn được tóm tắt nhiều đến mức quá mức, mà không quan tâm đủ đến việc liệu kết quả có đủ ý nghĩa rõ ràng để có thể kiểm chứng chính xác hay không.

Cách sử dụng

sửa

Có thể dùng {{Cần định rõ|date=tháng 6 năm 2024}} hoặc {{Specify}} để nhúng bản mẫu này.

Bản mẫu này thêm trang vào Thể loại:Bài viết cần chú thích chi tiết hơn.

Xem thêm

sửa