Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng

sửa

{{Cần dọn dẹp}} có thể được sử dụng với hai tham số sau:

  • reason: lý do cầ dọn dẹp. Điều này hữu ích cho các biên tập viên trong trường hợp cần lý do yêu cầu dọn dẹp rõ ràng.
  • date: tháng và năm (e.g. tháng 6 năm 2024) khi bản mẫu được thêm vào bài báo; điều này giúp xác định thời gian bài viết được gắn thẻ dọn dẹp.

Bản mẫu nên được đặt ở đầu bài viết yêu cầu dọn dẹp. Nếu có thể, vui lòng sử dụng những bản mẫu cụ thể hơn. Bởi vì {{Cần dọn dẹp}} cần phải có vấn đề cụ thể nêu trong reason; ngoài ra cũng nên có lời giải thích chi tiết hơn về những gì cần phải làm trên trang thảo luận của bài viết. Một bài viết gắn thẻ {{Cần dọn dẹp}} có thể được gỡ bỏ nếu đã khắc phục được (các) vấn đề đã nêu hoặc không thể xác định được những gì cần phải làm sạch.

Vui lòng không thế bản mẫu này.

Khi nào dùng

sửa

Thẻ này nhằm thông báo trang cần dọn dẹp hoặc sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, lỗi đánh máy, giọng điệu và các thay đổi tương tự khác, không tập trung vào nội dung. Tuy vậy, bài viết vi phạm quy định nên có hành động xử lý trực tiếp thay vì dùng bản mẫu này. Các bản mẫu khác, chẳng hạn như {{POV}}, phù hợp hơn với các tranh chấp nội dung.

Ví dụ

sửa
Ví dụ trong các Không gian tên khác nhau
Bài viết
Thể loại
Bản mẫu

Phân loại

sửa

Bản mẫu này đưa trang vào Thể loại:Tất cả các trang cần dọn dẹp.

Xem thêm

sửa

Xem thêm

sửa