[[:Thể loại:]]

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Tạo ra một liên kết đến thể loại được chỉ định. Canonalizes tên thể loại được hiển thị.

Ví dụ:

Xem thêm sửa

  • {{c}} – tên thể loại pipetricked – bỏ qua 'Thể loại:' và hiển thị liên kết bare.
  • {{cl}} – các liên kết đến thể loại và bao gồm 'Thể loại:' nhãn
  • {{cls}} – thỏa hiệp vĩ mô giữa 'C' và 'Cat': [[:Thể loại:{{{1}}}|Cat:{{{1}}}]]
  • {{catlist}} – danh sách của định dạng đầu ra biến thể rất nhiều
  • {{cat see also}} – danh sách của định dạng đầu ra cố định rất nhiều cho một không gian tên thể loại hatnote
với các liên kết bảo quản viên
  • {{lc}} – Tên thể loại và các liên kết đầy đủ – cho các trang bảo quản viên và thảo luận
  • {{lcs}} – Tên thể loại và thiết lập nhỏ hơn của các liên kết – cùng một mục đích,
    nhưng lưu ý, cả hai đều hữu ích từ trong xem trước màn hình cũng như để khám phá và nghiên cứu mối quan hệ, hoặc thay đổi có liên quan.