Bản mẫu:Phân tách thể loại

(đổi hướng từ Bản mẫu:Category diffuse)
Bản mẫu này chỉ nên dùng trong các trang thể loại.
Tài liệu bản mẫu

Bản mẫu này dành cho không gian tên thể loại. Nó thêm các trang thể loại vào Thể loại:Thể loại cần phân loại vào thể loại con.