Bản mẫu:Cb-coi

Information icon Xin chào, Cb-coi. Chúng tôi cảm ơn đóng góp của bạn, nhưng nếu bạn có mối quan hệ bên ngoài với những người, địa điểm hoặc sự vật mà bạn đóng góp thông tin, bạn có thể có xung đột lợi ích. Những người có xung đột lợi ích có thể bị mối liên hệ của họ với chủ đề tác động rất mạnh. Hãy xem hướng dẫn về xung đột lợi íchWikipedia:Tự truyện để biết thêm thông tin. Chúng tôi yêu cầu bạn:

  • tránh sửa đổi hoặc tạo các bài viết về bản thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, công ty, tổ chức, đối thủ cạnh tranh hoặc bất kỳ cá nhân hay tập thể nào mà bạn có liên hệ mật thiết;
  • đề xuất thay đổi trên các trang thảo luận của (các) bài viết liên quan (bạn có thể sử dụng {{Yêu cầu sửa đổi}});
  • tự tiết lộ bản thân có xung đột lợi ích khi thảo luận về các bài viết liên quan (xem Wikipedia:Xung đột lợi ích#Làm sao tiết lộ);
  • tránh liên kết đến trang web của tổ chức bạn trong các bài viết khác, và hạn chế trong bài viết chính (xem Wikipedia:Spam);
  • làm hết sức mình để tuân thủ quy định và hướng dẫn Wikipedia.

Ngoài ra, Tổ chức Wikimedia cũng yêu cầu bạn tiết lộ chủ lao động, khách hàng và đơn vị liên kết với bạn đối với bất kỳ đóng góp nào hình thành toàn bộ hoặc một phần công việc mà bạn nhận được hoặc mong đợi nhận được khoản công theo điều khoản sử dụng. Xem Wikipedia:Công bố thông tin đóng góp được trả thù lao.

Do đó, việc sửa đổi nhằm mục đích quảng cáo, công bố hoặc quảng bá cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì đều không được phép. Cảm ơn bạn.

Tài liệu bản mẫu

Cách dùng:

{{subst:Cb-coi}}
{{subst:Cb-coi|Article}} tham khảo một article cụ thể
{{subst:Cb-coi|Article|Văn bản bổ sung}} thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay vì "Cảm ơn bạn"
{{subst:Cb-coi||Văn bản bổ sung}} hoặc {{subst:Cb-coi|2=Văn bản bổ sung}} cũng thêm văn bản vào trên phần cuối của tin nhắn thay cho "Cảm ơn bạn", nhưng không liên kết đến trang được quy định bởi article
  • Nhớ thế bản mẫu bằng cách dùng {{subst:Cb-coi}} thay vì {{Cb-coi}}.
  • Để cung cấp chi tiết hơn cho thông báo của bạn, bạn có thể thêm article và một số Văn bản bổ sung ở cuối bản mẫu. Nếu article hoặc Văn bản bổ sung bao gồm một URL hoặc bất kỳ thứ gì bao gồm một dấu bằng ("="), nó có thể phá vỡ chức năng của trình phân tích cú pháp trừ khi bạn đặt tiền tố article hoặc văn bản có một tham số bản mẫu được đặt tên. Dùng "1=" nếu article chứa một dấu bằng và sử dụng "2=" nếu Văn bản bổ sung chứa một dấu bằng (chẳng hạn như URL).