Vấn đề bản quyền đối với Hình:Example.jpg sửa

Hình:Example.jpg mà bạn tải lên đã bị đưa vào danh sách Thể loại:Hình có vấn đề bản quyền vì nó bị nghi ngờ vi phạm bản quyền. Nếu bạn tin rằng hình này không vi phạm bản quyền và tuân thủ quy định của Wikipedia, mời bạn vào trang hình và bổ sung các thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn.