Warning icon Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục phá hoại Wikipedia, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi.

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Đây là một siêu bản mẫu có thể được sử dụng để cảnh báo thành viên. Dùng {{Cb3|reason=reason|page=Page}} sẽ ra:

Warning icon Đề nghị dừng việc sửa đổi thiếu tính xây dựng. Nếu tiếp tục reason, như bạn đã làm ở Page, bạn có thể sẽ bị cấm sửa đổi.

Bản mẫu này phải sử dụng an toàn khi sử dụng nó bên trong các mẫu khác, như thế này:

{{<includeonly>safesubst:</includeonly>Cb3|reason=reason|page=Page}}