Bản mẫu:Hộp thế kỷ

(đổi hướng từ Bản mẫu:Centurybox)
Theo thập niên: [[Thập niên {{{cpa}}}00|{{{cpa}}}00]] [[Thập niên {{{cpa}}}10|{{{cpa}}}10]] [[Thập niên {{{cpa}}}20|{{{cpa}}}20]] [[Thập niên {{{cpa}}}30|{{{cpa}}}30]] [[Thập niên {{{cpa}}}40|{{{cpa}}}40]]
[[Thập niên {{{cpa}}}50|{{{cpa}}}50]] [[Thập niên {{{cpa}}}60|{{{cpa}}}60]] [[Thập niên {{{cpa}}}70|{{{cpa}}}70]] [[Thập niên {{{cpa}}}80|{{{cpa}}}80]] [[Thập niên {{{cpa}}}90|{{{cpa}}}90]]
Theo thế kỷ: [[Thế kỷ {{{cpa}}}|{{{cpa}}}]] [[Thế kỷ {{{c}}}|{{{c}}}]] [[Thế kỷ {{{cn1}}}|{{{cn1}}}]]
Theo thiên niên kỷ: [[Thiên niên kỷ |]]

Xem thêmSửa đổi