Bản mẫu:Cháy rừng đang xảy ra

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này được sử dụng để xác định các bài viết về thảm họa đang xảy ra có nhiều biên tập viên (có thể là một chục hoặc nhiều hơn) sửa bài viết trong cùng một ngày, như một lời khuyên cho các biên tập viên.

Sử dụng sửa

{{Thảm họa đang xảy ra|name=[TÊN THẢM HỌA]|event=[LOẠI THẢM HỌA]}}

sẽ tạo ra:

Đối với cháy rừng sửa

Xem thêm sửa