Bản mẫu:Chưa có giấy phép

Tiêu bản này đã cũ, xin dùng {{thế:tgp}} để thay cho tiêu bản này.
Cảnh báo
Tập tin này chưa thấy ghi giấy phép sử dụng. Tập tin này cần được ghi đầy đủ giấy phép sử dụng và các thông tin chi tiết để người khác có thể kiểm chứng về giấy phép.

Nếu các thông tin về giấy phép không được cung cấp, tập tin sẽ bị xóa.

Khi đặt thông báo này ở trang mô tả về hình, xin nhắn tin cho người tải hình lên. Bạn có thể dùng mã này: {{subst:Tin nhắn về bản quyền hình|Hình:Chưa có giấy phép}} --~~~~